Jaarverslag 2021

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond bij de start van het verslagjaar uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Henk Bijlsma, lid; Han Ernest, penningmeester; Susanne Weide, lid; Marianne de Widt, secretaris. In oktober is Henk Bijlsma teruggetreden als bestuurslid.
In de eerste helft van het jaar maakten de corona-maatregelen het onmogelijk om fysiek te vergaderen. Het vaststellen van de jaarstukken is daarom ook in dit verslagjaar digitaal gedaan. Vanaf juni is het dagelijks bestuur vijf maal bij elkaar geweest.

Kunstcollecties

In het verslagjaar is er geen raadpleging of advisering over kunstcollecties aan de orde geweest. Wel komt het af en toe voor adat aan de stichting specifieke vragen worden voorgelegd.

Het Woudenbergfonds

Nadat eind 2020 een opdracht was gegeven aan Bram Engelaar, voor een documentaire fotoserie over het actuele team stadslandbouw, is de ontwikkeling van deze fotoserie gedurende het verslagjaar door het bestuur gevolgd. Het eindresultaat is door de fotograaf in december aan het bestuur opgeleverd. Oorspronkelijk was beoogd om nog in 2021 de voltooide fotoserie op passende wijze te presenteren, maar helaas verstoorden de corona-beperkingen voor fysieke bijeenkomsten die planning. Het bestuur streeft alsnog naar een fysieke presentatie in 2022.

Een tweede resultaat vanuit het fonds is een bijdrage aan het fotoboek 'Utrechtse kunstenaars', uitgegeven door de Utrechtse fotograaf Luuk Huiskes. Door deze bijdrage kon een presentexemplaar van het boek aan alle geportretteerde kunstenaars worden aangeboden. Een in december geplande feestelijke bijeenkomst rond de presentatie van het boek, kon helaas geen doorgang vinden. De stichting heeft desondanks van diverse betrokkenen blijken van waardering ontvangen voor de aanbieding van het boek.

Beleid

Het beleidsplan van de SKU is gepubliceerd op de website van de stichting en is in 2021 niet gewijzigd. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; het accent van de activiteiten van de stichting ligt bij het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. Daarnaast beheert de stichting het legaat Woudenberg: een fonds waarmee fotografie in Utrecht wordt bevorderd. De website van de SKU is hiervoor een belangrijk communicatiekanaal.