Jaarverslag 2022

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond bij de start van het verslagjaar uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Han Ernest, penningmeester; Susanne Weide, lid; Marianne de Widt, secretaris. Susanne Weide heeft aan het eind van het jaar te kennen gegeven haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Besloten is om, gezien het beperkte takenpakket van de stichting, het bestuur niet direct aan te vullen met nieuwe leden, en in afgeslankte bezetting door te gaan.

Het dagelijks bestuur is in dit verslagjaar drie maal bij elkaar geweest.

Kunstcollecties

In het verslagjaar is er geen raadpleging of advisering over kunstcollecties aan de orde geweest. Wel komt het af en toe voor dat aan de stichting specifieke vragen worden voorgelegd.

Het Woudenbergfonds

Mede door de nasleep van corona-beperkingen, is het niet eenvoudig gebleken een passende presentatie te organiseren van het resultaat van de eerdere opdracht aan Bram Engelaar, met zijn documentaire fotoserie over het thema stadslandbouw. Door het verstrijken van de tijd, voelt het eind 2022 inmiddels als achterhaald om dat alsnog te willen doen. De resultaten zijn in elk geval wel digitaal beschikbaar via de website van de stichting.

Verkenningen voor een mogelijke volgende inzet van de middelen uit het Woudenbergfonds zijn in 2022 gestart.

Beleid

Het beleidsplan van de SKU is gepubliceerd op de website van de stichting en is in 2022 niet gewijzigd. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; het accent van de activiteiten van de stichting ligt bij het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. In de praktijk blijkt dat nog slechts zelden naar dergelijk advies en/of bemiddeling wordt gevraagd. Daarnaast beheert de stichting het legaat Woudenberg: een fonds waarmee fotografie in Utrecht wordt bevorderd. De website van de SKU is hiervoor een belangrijk communicatiekanaal.