Jaarverslag 2019

Bestuur

In 2019 kwam het bestuur van de SKU op 22 maart bij elkaar om de jaarstukken vast te stellen en de planning voor het jaar te bespreken. Het bestuur bestond het gehele verslagjaar uit: Karla Beijersbergen, voorzitter; Henk Bijlsma, lid; Han Ernest, penningmeester; Susanne Weide, lid; Marianne de Widt, secretaris.

 

Kunstcollecties

In het verslagjaar is er geen raadpleging of advisering over kunstcollecties aan de orde geweest.

 

Het Woudenbergfonds

De samenwerking die de SKU vanaf 2017 opstartte met Fotodok, een Utrechtse organisatie die zich richt op de inzet van fotografie met een cultureel/sociaal/educatieve doelstelling, is door het bestuur van de SKU geëvalueerd en zinvol bevonden. De doelen van Fotodok passen uitstekend bij de doelen van het Woudenbergfonds: het bevorderen van fotografie als medium en kunstvorm in Utrecht. Vervolgens is een oriëntatie gestart om te bepalen op welke manier, met welke frequentie en welk budget deze samenwerking een vervolg zou kunnen krijgen. Dit heeft geresulteerd in een voorzet om opnieuw in ondersteunende zin vanuit het Woudenbergfonds bij te dragen aan een activiteit van Fotodok die zich richt op een breed publiek. De verwachting is dat dit in 2020 concrete invulling zal krijgen.

 

Beleid

Het beleidsplan van de SKU is gepubliceerd op de website van de stichting en is in 2019 niet gewijzigd. De doelstellingen van de SKU zijn onveranderd; het accent van de activiteiten van de stichting ligt bij het desgevraagd bieden van advies en bemiddeling over Utrechtse kunstcollecties. Daarnaast beheert de stichting het legaat Woudenberg: een fonds waarmee fotografie in Utrecht wordt bevorderd. De website van de SKU is hiervoor een belangrijk communicatiekanaal.