Beleidsplan Stichting Kunstcollecties Utrecht

Advies en Bemiddeling

De ervaringen met de activiteiten van de SKU hebben uitgewezen dat er behoefte bestaat aan adviezen, met name van familie en vrienden van kunstenaars en verzamelaars, over wat hen te doen staat met de achtergelaten, dan wel achter te laten kunstwerken en archiefmateriaal. Om die reden heeft het SKU bestuur besloten om in de aankomende periode het hoofdaccent van de werkzaamheden te verleggen naar advisering, zonder zelf alle aangeboden collecties in beheer te nemen. Allereerst zal worden aangegeven dat een collectie zal moeten worden geïnventariseerd (beschreven en ontsloten). Vervolgens kan de SKU bezien of  het om een volwaardige verzameling gaat. Daarna kan de Stichting bemiddelen bij het bepalen van de waarde van het werk, in artistieke, economische dan wel museale betekenis. Uiteraard zal de Stichting daarbij eigen expertise inzetten, en waar die ontbreekt of onvoldoende is, professionele deskundigheid inhuren. Het uiteindelijke doel is om dergelijke, waardevol gebleken collecties voor het nageslacht te behouden, door ze op de meest geschikte plaats – musea, archieven of andere geëigende instellingen- onder te brengen.

Schenkingen en legaten

Mede naar aanleiding van de ervaringen met het legaat Woudenberg, heeft het SKU bestuur geconcludeerd dat een kritische beoordeling van aangeboden schenkingen en verkregen legaten dringend nodig is. Uiteraard staat het de Stichting vrij dergelijke collecties te weigeren. Ook bij deze verzamelingen zal dezelfde werkwijze worden gehanteerd:

  1. is de collectie beschreven en vormt die een representatieve weergave van het werk van de kunstenaar/kunstenaars;
  2. wat is de waarde van de collectie in artistieke, economische of museale betekenis;
  3. waar kan een collectie –indien waardevol- het beste worden ondergebracht, om voor het nageslacht te behouden.

Activiteiten SKU

  1. Het bestuur zal in de aankomende jaren de doelen en taken van de SKU blijven realiseren, maar zal bij vragen over en aanbiedingen van verzamelingen het hoofdaccent leggen op advisering en bemiddeling;
  2. Bij schenkingen en legaten zal het bestuur een kritische procedure volgen, alvorens al dan niet in te stemmen met verkrijging van de collectie;
  3. De collectie Woudenberg is digitaal opgeslagen. Deskundig advies  heeft onomstotelijk aangetoond dat de fotoverzameling gedateerd is en van onvoldoende artistieke kwaliteit  om museaal te conserveren. De digitale verzameling is ondergebracht bij het Utrechts Archief. De fysieke verzameling is inmiddels geveild;
  4. De door de Stichting geaccepteerde opdracht om het restant financiële middelen van het legaat Woudenberg in te zetten voor de fotografie in Nederland, zal wederom door het bestuur worden geëffectueerd. Voor de toekenning van het tweejaarlijks beschikbare bedrag van € 5000,= aan een Utrechts fotoproject, wordt nadere samenwerking gezocht met andere Utrechtse Cultuurfondsen zoals bijvoorbeeld het KfHeinfonds;
  5. De SKU zal  de voorlichting over haar activiteiten actualiseren. In het bijzonder geldt dit de informatie op de SKU website en de pr rond het Woudenbergfonds.

 

Utrecht, november 2016